Thứ hai, ngày 03 tháng 10 năm 2022

MẪU HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG, TRUYỀN HÌNH VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG

02-14-2020 09:59:18 GMT+7
|

Trung tâm Kinh doanh VNPT-Hải Dương ban hành Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình và Điều khoản chung