Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024
1. Phòng Tổ Chức Lao Động
 • Địa chỉ: 1 Đại Lộ Hồ Chí Minh - Thành Phố Hải Dương - Hải Dương

 • Điện thoại: 0320.3830775

 • Fax: 0320.3832775

 • Email:

 
 
10. TT Viễn thông
 • Địa chỉ: 1 Đại Lộ Hồ Chí Minh - Thành Phố Hải Dương - Hải Dương

 • Điện thoại:

 • Fax:

 • Email:

 
 
2. Phòng Mạng và Dịch vụ.
 • Địa chỉ: 1 Đại Lộ Hồ Chí Minh - Thành Phố Hải Dương - Hải Dương

 • Điện thoại: 0320.3852200

 • Fax: 0320.3856197

 • Email:

 
 
3. Phòng Tài chính Kế toán.
 • Địa chỉ: 1 Đại Lộ Hồ Chí Minh - Thành Phố Hải Dương - Hải Dương

 • Điện thoại: 0320.3857043

 • Fax: 0320.3852382

 • Email:

 
 
4. Phòng Đầu tư và XDCB
 • Địa chỉ: 1 Đại Lộ Hồ Chí Minh - Thành Phố Hải Dương - Hải Dương

 • Điện thoại: 0320.3853210

 • Fax: 0320.3857118

 • Email:

 
 
5. Phòng Hành chính TH
 • Địa chỉ: 1 Đại Lộ Hồ Chí Minh - Thành Phố Hải Dương - Hải Dương

 • Điện thoại: 0320.3852660

 • Fax: 0320.3830088

 • Email:

 
 
6. Phòng Kế hoạch KD.
 • Địa chỉ: 1 Đại Lộ Hồ Chí Minh - Thành Phố Hải Dương - Hải Dương

 • Điện thoại: 0320.3852460

 • Fax: 0320.3848555

 • Email:

 
 
7. TT Tin học
 • Địa chỉ: 1 Đại Lộ Hồ Chí Minh - Thành Phố Hải Dương - Hải Dương

 • Điện thoại: 0320.3856219

 • Fax: 0320.3858557

 • Email:

 
 
8. TT Kinh doanh
 • Địa chỉ: 1 Đại Lộ Hồ Chí Minh - Thành Phố Hải Dương - Hải Dương

 • Điện thoại: 0320.3852460

 • Fax: 0320.3848555

 • Email:

 
 
9. TT Điều hành thông tin
 • Địa chỉ: 1 Đại Lộ Hồ Chí Minh - Thành Phố Hải Dương - Hải Dương

 • Điện thoại: 0320.3833.818

 • Fax: 0320.3830.001

 • Email: